GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Opdatering vedr. badevandskvaliteten


Her kan du læse den seneste opdatering fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø, vedr. badevandskvaliteten. Vi sender desuden en stor tak til Natur og Miljø afdelingen i Gentofte Kommune, for det meget detaljerede svar.

1) Hvordan er spildevandsledningen opbygget?
Ledningen er etableret i 1938 og består af 100 betonelementer, som hver har en længde på 15 meter. Hvert betonelement er ca. 3 meter bred og består af fire rektangulære kanaler (se billede fra 1935 nedenfor). Ledningen er etableret ud fra et udløbsbygværk ved pumpestation Skovshoved. Ledningen blev i 1930’erne lagt i en gravet rende i eksisterende havbund. Ledningens samlede længde er ca. 1.500 m.

I forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn i 2015 og etablering af en stenmole hen over spildevandsledningens tracé, blev ledningen forstærket med betonoverdækning og nogle steder metalspuns. I dag er ledningen således indkapslet i en ”kappe”, hvilket beskytter den mod tryk- og belastningsskader, men også besværliggør inspektion og reparation. Grundet konstruktionen er det ikke umiddelbart muligt at identificere, hvor på spildevandsledningen lækket befinder sig uden at bryde overdækningen op ved hver samling.

Udløbsledningen er angivet som grøn stiplet linje, og udløbspunktet i Øresund er markeret med en trekant. Udløbspunktet er ca. 1.500 m ude i Øresund.


Etablering af spildevandsledningen ved Skovshoved i 1935.

2) Hvilken type spildevand udledes?
Ledningen er en overløbsledning fra fællessystemet (kloakken). Det vand, der løber ud gennem ledningen, er opblandet regn- og spildevand.

3) Hvornår og i hvilke mængder udledes dette spildevand?
Under normale omstændigheder udledes der kun regnvandsopblandet spildevand via udløbsledningen i situationer, hvor det regner så kraftigt, at kapaciteten i de kloakledninger og pumpestationer, der leder regn- og spildevandet til rensning på Renseanlæg Lynetten, er overskredet. I disse tilfælde er der overløb på kloakken, som betyder, at vandet udledes ved trekanten på ovenstående billede, altså 1.500 meter ude i Øresund.

Det varierer fra år til år, hvor meget og hvor ofte, der udledes opblandet spildevand gennem overløbsledningen afhængigt af regnmængden og hvor kraftig regnen er. Jf. Gentofte Kommunes spildevandsplan, udledes der i gennemsnit opblandet spildevand 69 gange om året fra udløbet.

Pga. den nuværende utæthed på ledningen siver der regnvandsopblandet spildevand fra et sted på ledningen og ud i Øresund. Prøver af E-coli koncentrationerne ved Skovshoved havbad i sommer viste atypisk høje E-coli koncentrationer i vandet. Det er pga. af disse prøveresultater, at vores mistanke om et brud på ledningen startede i første omgang. Det er svært helt præcist at sige, hvornår badevandet påvirkes af udsivning fra lækagen. Sommerens prøver pegede på, at der særligt under kraftig regn udledes regnopblandet spildevand fra ledningslækagen ud i umiddelbar nærhed af havbadet, hvilket giver anledning til meget lokal spildevandspåvirkning af badevandet omkring Skovshoved Havbad. Under undersøgelsesarbejdet rodes der med ledningen og der foretages tests. Dette medfører, at det er mere vanskeligt at sige, hvornår spildevandspåvirkningen fra lækagen konkret sker.

4) Hvor og hvor stort skønner kommunen for nærværende, at den aktuelle utæthed er?
Lækket på ledningen skyldes formentlig en utæt samling mellem de betonelementer, som ledningen er opbygget af, eller et hul i tilknytning til samlingen. Størrelsen af utætheden kan ikke vurderes, før hullet er fundet.
Forstærkningen af ledningen, som blev udført i 2015, er, som nævnt, med til at vanskeliggøre undersøgelserne af ledningen. Før dykkerne kan undersøge samlingerne, skal sand og jord graves væk og ”kappen” opbrydes. Dette arbejde har desuden været udfordret af vejret, hvorfor der er brugt tid på at skabe sikre forhold for dykkerne.

De seneste undersøgelser tyder på, at hullet på ledningen er på den del af ledningen, som ligger mellem pumpestationen og stenmolen, hvorfor det opblandede spildevand formentlig løber langs udløbsledningen, i hulrummet mellem udløbsledning og ”kappen”.

5) Er der foretaget konkrete målinger af e-koli i badevandet? I givet fald hvornår og hvad viste de?
Under den ordinære kontrol af badevandskvaliteten ved kommunens badesteder, blev der i august 2023 fundet forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad. Analyseresultaterne for prøverne udtaget den 7. august viste E-coli koncentrationer på 24.000 cfu/100 ml og enterokokker på 2.000 cfu/100ml. Når E-coli koncentrationer er over 1.000 cfu/100 ml frarådes badning. Prøverne er suppleret op af ekstra prøver i havbadet og rundt omkring ledningen. Disse prøver har bekræftet, hvad senere undersøgelser også har påvist, at der er et brud på ledningen.

Gentofte Kommune fraråder, at man bader og dyrker vandsport ved Skovshoved Havbad. Dette er efter vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at indtag (kontakt med slimhinder) og hudkontakt med badevandet er forbundet med risiko for sygdom. Det vil primært være tale om risiko for mave-tarm infektioner, luftvejsinfektioner og hudinfektioner. Spildevand indeholder blandt andet afføring fra mennesker og derfor også sygdomsfremkaldende bakterier, vira og andre mikroorganismer (parasitter, orme mm.).

6) Hvornår anslår kommunen for nærværende, at utætheden er udbedret?
Novafos undersøger i øjeblikket samlingerne på land. Lige p.t. er der opstartet udgravning inde på land ved en samling på udløbsledningen, som er placeret ca. midt mellem kystkanten og pumpestationens bygværk. Denne placering for udgravning er valgt, idet udløbsledning samt overdækning her ligger højt i terrænet, hvilket gør, at der hurtigt kan kommes ned til ledningen og se, om utætheden er dér, længere inde mod pumpestationen eller længere ude.

Tidsplanen for reparationsarbejderne vil således afhænge af, hvor lækagen viser sig placeret. Når utætheden er fundet og udbedret, skal der foretages målinger af E-coli koncentrationerne i- og omkring havbadet. Når disse er på et normalt niveau, kan man igen bade og dyrke vandsport ved Skovshoved Havbad. Novafos’ forhåbning er, at utætheden er fundet og udbedret i slutningen af februar/starten af marts 2024.

Kilde: Natur og Miljø, Gentofte Kommune / Novafos