GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Opdatering på badevandskvaliteten (Uge 20-21)


Gentofte Kommune har sendt nedenstående orientering om reparationsarbejdet på spildevandsledningen.

Evt. spørgsmål hertil, bedes stillet direkte til Gentofte Kommune, Natur og Miljø. Kontakt information findes nederst på siden.


Spildevandsledningens overdækning ved samlingen i havnebassinet er nu svejset færdig.

Et uddybningsfartøj, til frigravning af området ved samlingen lige ud for kystlinjen, fortsætter ugens arbejder de kommende dage. Derefter foretages resten af frigravningen med dykkere og spulepumpe eller mammutsuger.

Frigravning og opsætning af større gravekasse sker som minimum i hele uge 22. Planen for uge 23 og 24 er etablering af en prop/barriere i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Proppen skal sikre, at den nyligt fundne utæthed (som er lokaliseret til at være længere inde mod land) ikke længere vil give anledning til spildevandspåvirkning og dårlig badevandskvalitet i havnen, og sikre, at arbejdet med at lokalisere og udbedre utætheden kan fortsætte.

Skæring af større mandehul i overdækningen ved samlingen nordøst for træbroen udsættes til tidligst uge 23, da skæringsarbejdet først kan ske når uddybningsfartøj er ude af området, samt når sigtbarheden i vandet er god nok til at udføre arbejderne.

I uge 22 opstartes samtidig retablering af overdækningen ved samlingen i græsarealet mellem pumpestationen og kystlinjen. En spuns til retablering af overdækningen ankommer mandag, og derefter bliver hullet i græsarealet dækket til, da Havnen skal bruge arealet til et arrangement i starten af juni.

Gentofte Kommune fraråder derfor stadig badning, vandsport samt aktiviteter med stor vandkontakt ved Skovshoved Havbad.

Natur og Miljø
Tlf.: 399885 75
E-mail: miljo@gentofte.dk