GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Opdatering på badevandskvaliteten (Uge 19)


Gentofte Kommune har sendt nedenstående orientering om reparationsarbejdet på spildevandsledningen.

Evt. spørgsmål hertil, bedes stillet direkte til Gentofte Kommune, Natur og Miljø. Kontakt information findes nederst på siden.

Uge 18-19

Overdækningen er lagt på ved samlingen i havnebassinet, men afventer svejsning.

Der er renset op ved samlingen lige nordvest for træbroen med det formål at skære et større mandehul i overdækningen, så denne samling kan blive tætnet (forbyggende handling) af dykkerne. Der skal ligeledes skæres et større hul i overdækningen en gang tættere på land, før denne samling også kan tætnes forebyggende. Her skal desuden fjernes nogle store sten, som ellers kan udgøre en fare for dykkerne, hvis stenene kommer i bevægelse.

Der er udført undersøgelse med TV over en af samlingerne mellem den tætnede samling på land og kystlinjen, men pga. et tykt slamlag, var det ikke muligt at se, om der kommer vand ud ved selve samlingen. Området var generelt svært tilgængeligt. Det blev dog under tryktesten observeret, at det boblede op gennem slammet i området omkring samlingen, så der er formentlig en utæthed ved denne samling.

Planen de næste uger er, at der suges sand og øvrigt materiale ved samlingen lige ud for kystlinjen, hvor der opsættes en større gravekasse. Det gør det muligt at klargøre området, så der i ugerne derefter kan etableres en prop/ugennemtrængelig barriere lige før samlingen, i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen.

Denne prop vil sikre, at utætheden (som er lokaliseret til at være længere inde mod land) ikke længere vil give anledning til spildevandspåvirkning og dårlig badevandskvalitet, da proppen hindrer vandudveksling i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Derved kan mandskabet arbejde videre med at lokalisere og udbedre utætheden.

Gentofte Kommune fraråder derfor stadig badning, vandsport samt aktiviteter med stor vandkontakt ved Skovshoved Havbad.

Natur og Miljø
Tlf.: 399885 75
E-mail: miljo@gentofte.dk